ศึกษาดูงานจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ศึกษาดูงานจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2565 ทีมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นำโดยอาจารย์อิทธิวัตร​ ศรีสมบัติ​ ประธานสภาคณาจารย์ฯนำทีมเข้าศึกษาดูงานจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ ห้องประชุม ท.410 ชั้น 4 อาคารทีปวิชญ์ มรพส.
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ศรีสมบัติ รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้ต้อนรับทีมสภาคณาจารย์และข้าราชการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ด้วยความอบอุ่น
#ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของสภาคณาจารย์ฯร่วมกันเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นไป