คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประชุมครั้งที่ 4/2566 วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2566

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประชุมครั้งที่ 4/2566 วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2566

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประชุมครั้งที่ 4/2566 วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

มีมติดังต่อไปนี้

1. รับทราบเรื่องจากประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดังนี้

1.1 ขอบคุณ คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยฯทุกท่านที่ร่วมกันจัดทำแผนกลยุทธ์ขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย ในยุคการเปลี่ยนแปลง พ.ศ.2566- พ.ศ. 2570 ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน พ.ศ.2566 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ที่ผ่านมาด้วยความเรียบร้อย

1.2 ขอบคุณ คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่ได้ทำหน้าที่รับผิดชอบโครงการฯ ตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยฯปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยร่วมแรงร่วมใจ ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยฯ ชุมชนและสถานศึกษา ทำกิจกรรมการพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชาทุ่งกุลาร้องไห้ มหาวิทยาลัยฯ

1.3 ประธาน ฯ ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยฯ ให้ทำหน้าที่ประสานงานการสอบคัดเลือกนักศึกษาชาวกัมพูชา ที่มีความประสงค์เข้ารับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ที่มหาวิทยาลัยฯ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพร้อมทีมงาน ทำหน้าที่สอบคัดเลือกตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้โดยการทำหน้าที่อำนวยความสะดวก ด้านเอกสารระหว่างประเทศ จากผู้อำนวยการศูนย์วิเทศสัมพันธ์และทีมงาน

2. เห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกอบด้วย

2.1 คณะอนุกรรมการฝ่ายอำนวยการและกิจการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

2.2 คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และข้าราชการและส่งเสริมวิชาการ

2.3 คณะอนุกรรมการฝ่ายพิทักษ์สิทธิประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วม

2.4 คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร

2.5 คณะอนุกรรมการฝ่ายบริหารสำนักงาน

3. รับทราบเรื่องมหาวิทยาลัยนครพนม ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานและปรึกษาหารือหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อนำมาคืนเป็นค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย

4. รับทราบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์มหาวิทยาลัยฯ

5. มีมติจัดโครงการประชุมอาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ภาคการศึกษาที่ 1/2566 ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2566

6. เห็นชอบการจัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ ข้าราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยฯ ที่เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2566

7. มีมติประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยฯเพื่อสรุปรายงานการจัดทำแผนกลยุทธขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย ในยุคการเปลี่ยนแปลง พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2566