ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ”อาจารย์ดร.อิทธิวัฒน์ ศรีสมบัติ” ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัย มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาสังคมวิทยา อนุสาขาวิชามนุษย์กับสังคม

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ”อาจารย์ดร.อิทธิวัฒน์ ศรีสมบัติ” ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัย มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาสังคมวิทยา อนุสาขาวิชามนุษย์กับสังคม

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ”อาจารย์ดร.อิทธิวัฒน์ ศรีสมบัติ” ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัย มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาสังคมวิทยา อนุสาขาวิชามนุษย์กับสังคม