ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ครั้งที่ 7/2566 วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ครั้งที่ 7/2566 วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ อาคาร 14 ชั้น 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

มีมติดังต่อไปนี้

1. รับทราบเรื่องจากประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดังนี้

รับทราบงบประมาณในการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการในปีงบประมาณ 2567

2. รับทราบเรื่องคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2562 หมวด 3 หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา และวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของประธานและกรรมการ ข้อ 14 ในกรณีที่ประธานหรือกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดำเนินการเลือกตั้งซ่อมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประธานหรือกรรมการผู้นั้นพ้นจากตำแหน่ง เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ดำเนินการเลือกตั้งซ่อมก็ได้ และให้สภาคณาจารย์และข้าราชการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2562 มีรายนามดังนี้

2.1 นางจิตประสงค์ จันทคล้าย กรรมการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 218/2566 เรื่อง พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566

2.2 นายสมพงษ์ มณีศักดิ์ประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 0465/2566 เรื่อง ให้พ้นสภาพพนักงานมหาวิทยาลัยเนื่องจากได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 สั่ง ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2566

3. รับทราบการจัดการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 52 “ภูพานเกมส์” จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2566 ใน 16 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อทีมเดี่ยว แชร์บอล บาสเกตบอล 3 คน แบดมินตัน ลอนเทนนิส เทเบิลเทนนิส เปตอง กอล์ฟ ลีลาศ แอโรบิคแดนซ์ทีม 5 คน กีฬาฮาเฮ E-sports หมากรุก และประกวดขบวนพาเหรด

4. รับทราบสรุปรายงานการจัดแผนยุทธศาสตร์สภาคณาจารย์และข้าราชการปีงบประมาณ 2566-2570 ประเด็นเสนอโครงการตามพันธกิจของคณะอนุกรรมการแต่ละฝ่าย

5. รับทราบรายงานงบประมาณ โครงการระหว่างปี งานติดตามประเมินผล สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

6. เห็นชอบการสำรวจข้อมูลในรูปแบบออนไลน์เพื่อนำไปวิเคราะห์และจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์