ในวาระการเกษียณอายุราชการของ นางจิตประสงค์ จันทคล้าย กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในคุณงามความดีที่ได้กระทำตั้งแต่รับราชการมาจนเกษียณอายุราชการ

ในวาระการเกษียณอายุราชการของ นางจิตประสงค์ จันทคล้าย กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในคุณงามความดีที่ได้กระทำตั้งแต่รับราชการมาจนเกษียณอายุราชการ

ในวาระการเกษียณอายุราชการของ นางจิตประสงค์ จันทคล้าย กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในคุณงามความดีที่ได้กระทำตั้งแต่รับราชการมาจนเกษียณอายุราชการ ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมงานเสวนาวิชาการ ถอดบทเรียนของผู้เกษียณอายุราชการ “มุทิตาจิต อาเศียรวาท” ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์