การประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

การประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 8/2566 วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ อาคาร 14 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

การประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 8/2566 วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ อาคาร 14 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีมติดังต่อไปนี้

1. รับทราบเรื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิทธิวัตร ศรีสมบัติ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดังนี้

1.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่องการแบ่งส่วนราชการและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. 2566

1.2 การแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาทุ่งกุลาร้องไห้ ได้แก่ อาจารย์ ปิยศักดิ์ ศรีดา กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

1.3 การดำเนินการเรื่องข้อบังคับ กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

2. รับทราบรายชื่ออาจารย์ ข้าราชการและบุคลากรที่โดดเด่นด้านการปฏิบัติงานจนครบอายุหกสิบปีบริบูรณ์ เป็น “คนดี ศรีราชภัฏสุรินทร์” ประจำปี 2566 จำนวน 12 รายชื่อ

3. รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการและการบริหารงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

4. รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566

5. รับทราบคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 0569/2566 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงาน “SRRU RUN & BIKE 2023”

6. รับทราบปฏิทินการจัดทำคำของบประมาณ และจัดทำแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2567

7. รับทราบบัญชีงบประมาณสภาคณาจารย์และข้าราชการ ปีงบประมาณ 2567

7. เห็นชอบให้ ทำแบบสำรวจบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 52 ภูพานเกมส์ ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2566 โดยใช้รูปแบบ google form