สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อีเมล : sangwien@srru.ac.th
โทรศัพท์ : 08-9865-3618
ที่อยู่: 186 หมู่ 1 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000