1376532-12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิวัตร ศรีสมบัติ

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

สภาคณาจารย์มุ่งหวังที่จะมีบทบาทสำคัญต่อมหาวิทยาลัย โดยทำหน้าที่เป็นตัวแทนคณาจารย์ทั้งปวง “ในการเป็นที่ปรึกษาของอธิการบดีโดยยึดประโยชน์ของมหาวิทยาลัยโดยส่วนรวม เป็นที่ตั้ง ” และประสานงาน ด้วยความร่วมมืออันดียิ่งกับฝ่่ายบริหาร คณาจารย์ นิสิต ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีในการที่จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย โดยส่วนรวมอันจะเป็นผลดีต่อสังคม และประเทศชาติสืบต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

ทั้งหมด

กำหนดการแข่งขัน เทเบิลเทนนิส

กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “The Ha […]